Programy realizowane w szkole
oraz projekty współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

,,NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA"

Nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025. Celem programu jest popularyzacja i promocja czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowania książką i czytaniem wśród uczniów już od najmłodszych lat. W ramach programu do biblioteki zostało zakupionych wiele nowości wydawniczych, tak aby każdy uczeń mógł znaleźć dla siebie ciekawą propozycję książkową.

 

,,SERCE I POMOC"

Mając na uwadze ułatwienie uczniom klasy IV, adaptację do nowej sytuacji edukacyjnej jaką jest wejście w nowy, II etap edukacyjny, nauczyciele naszej szkoły przystąpili do PROGRAMU ADAPTACYJNEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV opracowanego w ramach projektu SP! SERCE I POMOC województwa podkarpackiego. Jego celem jest stworzenie uczniom jak najlepszych warunków do odnalezienia się w nowej rzeczywistości oraz przyjaznej atmosfery do nauki. Istotne jest, aby zminimalizować szkolne niepowodzenia, podtrzymać motywację uczenia się i zapewnić uczniom poczucie sukcesu. Tym założeniom ma posłużyć niniejszy program, w którego realizację zostaną włączeni również rodzice.  Ich czynny udział oraz zaangażowanie zwiększy szansę na osiągnięcie założonych celów programu.

 

,,CZYTAM Z KLASĄ. LEKTURKI SPOD CHMURKI"

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III ,,Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem programu jest, zintegrowanie zespołu klasowego, rozwijanie aktywności czytelniczej, rozbudzenie wyobraźni literackiej uczniów, poruszenie ważnych kwestii związanych z ochroną środowiska.

 

,,MUZYKA. DO CZEGO INSPIRUJĄ NAS DŹWIĘKI?"

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki?", w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Celem programu jest rozbudzenie naturalnej ciekawości i kreatywności uczniów.

 

 

 

PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PT. „BIEG PO ZDROWIE”

 

W okresie od lutego do maja uczniowie klasy IV naszej szkoły biorą udział w profilaktycznym PROGRAMIE EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ pt. „Bieg po zdrowie” pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Leżajsku.  Jego głównym założeniem jest zapobieganie paleniu papierosów wśród uczestników zajęć, zarówno obecnie, jak i  w przyszłości. Jego celem jest także ukazanie atrakcyjności życia wolnego od uzależnienia od tytoniu. Program realizowany jest przy użyciu zróżnicowanych zajęć prowadzonych metodami  aktywizującymi. Jest również skierowany do Rodziców, gdyż jak wskazują badania naukowe, ich zaangażowanie zwiększa skuteczność działań profilaktycznych. 

  

"KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"

 

 W tym roku szkolnymbiblioteka szkolna otrzyma dofinansowanie na zakup książek, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

Uczniowie będą zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Ma to na celu popularyzację i promocję czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

 

 

"MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY"

 

Program realizowany jest przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Leżajsku.

Celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, ich rodziców i opiekunów. Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci oraz przekonanie o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu.

 

"ZAWSZE RAZEM"

 

W klasie pierwszej realizowany jest program edukacyjny " Zawsze razem". Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych i chorych rówieśników oraz poszerzenie wiedzy na temat chorób zakaźnych. Zadania zawarte w harmonogramie realizowane będą przez trzy kolejne lata. Program realizowany jest przy współpracy z sanepidem w Leżajsku. 

 

„AKTYWNA EDUKACJA”

Program „Aktywna edukacja” prowadzony jest w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

 

 

"PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ"

 

 

Szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej nowoczesną pracownię komputerową w ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" - edycja 2006. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„RADOSNA SZKOŁA"

     

Program rządowy „Radosna Szkoła" ma już trzy lata. Ponad milion uczniów szkół podstawowych w całej Polsce korzysta z nowych miejsc do zabawy, a ćwierć miliona dzieci w szkołach bawi się na placach zabaw powstałych w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła".

http://www.radosnaszkola.pl/

http://radosna-szkola.org/

 

 

„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA"

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”, który realizowany w latach 2010–2013 w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Rozwój wykształcenia.

 

 

"LEŻAJSKIE KADRY OŚWIATOWE Z ELEKTRONICZNYM DZIENNIKIEM"

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w placówkach gminy Leżajsk poprzez dostosowanie kwalifikacji nauczycieli w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technik ICT do wymogów związanych z kierunkiem rozwoju gminy.  Nauczyciele z gminy Leżajsk zdobędą kwalifikacje i umiejętności niezbędne do skutecznego wdrażania systemu elektronicznego dziennika.